תנאי שימוש באתר ובשירות ViVi

תנאי השימוש שלהלן (ובכלל זה מדיניות הפרטיות) מנוסחים בלשון זכר לצרכי נוחות בלבד, והם מתייחסים, כמובן, גם לנשים.
1. כללי
1.1 העסק מציע שירות סיוע בחישוב וביצוע תשלומי חובה למעסיקים של עובדי משק בית, בעלי תעודת זהות ישראלית. השירות מאפשר חישוב של תשלומי חובה, ביצוע של תשלומי החובה וחישוב צבירה שנתית של ימי חופשה והבראה ("השירותים"). יובהר כי השירות או השירותים אינם כוללים כל מידע, בדיקה או חישוב אחרים, כך, למשל השירות אינו כולל מתן מידע לגבי זכויות אחרות אשר ייתכן ומגיעים לעובד מכוח דיני העבודה. אשר על כן מובהר כי באחריות המשתמש להיות מודע למכלול הזכויות האמורות או לקבל ייעוץ מקצועי לשם כך.
1.2 השירות מיועד לבגירים שהינם בעלי כרטיס חיוב (כגון כרטיס אשראי או כרטיס דביט, אך למעט כרטיס נטען) שהונפקו בישראל.
1.3 הרישום והשימוש באתר מהווה הסכמה לתנאים המפורטים להלן והתחייבות המשתמש לפעול על פיהם.
1.4 הגדרות: תנאי שימוש אלה תהיה לכל אחד מן המונחים המפורטים להלן המשמעות הרשומה בצידו:
"תשלומי חובה" – תשלומי מעסיקים לעובד משק בית לביטוח לאומי, פנסיה ופיצויי פיטורין בלבד.
"גורם מתפעל"  - אי אמ איקס תוכנות חכמות בע"מ (Smarti), או כל גורם מתפעל אחר שיבחר העסק לפי שיקול דעתו הבלעדי מעת לעת.
"דמי עלות השירות" - התמורה הנדרשת במסגרת המסלול המלא הכולל טיפול וביצוע של תשלומי החובה. גובה דמי העלות יקבע על ידי העסק ויפורסמו על ידו באתר העסק. דמי עלות השירות תיגבה באמצעות כרטיס החיוב של המשתמש.
"יום עסקים": כל יום, למעט יום שבת, ימי שבתון, שני ימי ראש השנה, ערב יום כיפור ויום כיפור,ראשון של סוכות ושמיני עצרת, פורים, ראשון ושביעי של פסח, יום העצמאות, חג השבועות ותשעה באב, או יום אחר אשר ייקבע על ידי המפקח על הבנקים או אשר ייקבע על פי כל דין כיום שאינו יום עסקים כאמור. מבלי לגרוע מהאמור לעיל ובכפוף לכל דין, העסק רשאי לקבוע מעת לעת מה יהיו ימי העסקים אשר יחולו לעניין השירות.
2. הצטרפות לשירות באופן מקוון
2.1 לצורך הצטרפות לשירות יש להירשם באתר העסק בכתובת https://www.vivi-me.com
2.2 הרישום הראשוני לשירות אינו כרוך בתשלום. בעת ההצטרפות הראשונית לשירות יכול וידרשו פרטי זיהוי שונים לגבי המעסיק והעובד כגון: שם פרטי ושם משפחה, כתובת, מספר זהות, מספר טלפון סלולרי, תאריך לידה וכתובת דואר אלקטרוני וכן יידרש מידע אודות מתכונת העבודה המוסכמת שבין המעסיק לעובד.
2.3 בעת רכישת מנוי בתשלום ולשם ביצוע והעברה של תשלומי חובה יידרש המשתמש למסור גם פרטי כרטיס חיוב על שם המשתמש וכן יידרשו הפרטים הבאים על המעסיק והעובד, כגון בין היתר: שם פרטי ומשפחה, כתובת, מספר זהות ו/או מספר דרכון, מספר טלפון סלולרי, תאריך לידה וכתובת דואר אלקטרוני, ימן והאם קיימת קרבה משפחתית. העסק רשאי לדרוש, מעת לעת, פרטי ומסמכי זיהוי ולדרוש מסמכי זיהוי ואימות בהתאם לצורך או לדרישות הדין.
2.4 חובה על המשתמש ובאחריותו הבלעדית למסור פרטים מלאים, מדויקים ונכונים בלבד וכן לעדכן את השירות בכל שינוי שחל באותם פרטים באופן מיידי. פרטים אלו ישמשו את העסק בין היתר כדי לבצע את החישוב ולתת את השירותים ליצור קשר עם המשתמש במידת הצורך.
2.5 הפרטים והנתונים שנמסרו במעמד ההצטרפות צפויים להישמר, כולם או חלקם, במאגר מידע של העסק אצלו או אצל מי מטעמו ולשמש את העסק, בהתאם לדין, לתנאי השימוש ולמדיניות הפרטיות המפורטת להלן.
2.6 בעת הרישום לשירות, נדרש אימות של הרישום באמצעות מייל וסיסמא ואימות כתובת הדואר האלקטרוני ו/או אימות מספר הטלפון של המשתמש.
2.7 ההרשמה והשימוש באתר מהווים אישור של המשתמש לכל תנאי שימוש אלה ולמדיניות הפרטיות ולכך שאין כל מגבלה לפי כל דין והסכם החלים עליו האוסרת עליו או מגבילה אותו להצטרף לשירות.
3.  השירות
השירות הינו מערכת  לביצועחישוב של תשלומי חובה של מעסיקים עבור עובדי משק בית הנדרשים לשלם עבור העובדלביטוח הלאומי, לקרן הפנסיה ולפיצויי פיטורין בלבד. למנויים בתשלום השירות כולל גםביצוע של תשלומי החובה בכפוף לדמי עלות השירות. בנוסף השירות מאפשר למנויים בתשלוםחישוב שנתי (ולא חודשי) של ימי החופשה וימי ההבראה להם זכאי העובד מדי שנהוהכל כמפורט בתנאים אלה (להלן ולעיל "השירות" ו/או "השירותים").
יובהר כי השירות או השירותים אינם כוללים כל מידע, בדיקה או חישוב אחרים, כך למשל השירות אינו כולל מתן מידע לגבי זכויות אחרות המגיעים לעובד מכוח דיני העבודה. באחריות המשתמש להיות מודע לזכויות אלו או לקבל ייעוץ מקצועי בנושאים אלו.
4. חשבון אישי
4.1 בהצטרפות לשירות יפתח על שמו של המשתמש חשבון אישי. בחשבון האישי ניתן יהיה לצפות בפעולות שבוצעו בחשבון האישי.
4.2 כל משתמש רשאי לפתוח רק חשבון אישי אחד. 
4.3 השימוש בשירות הוא אישי ואין להתיר לכל צד ג' שימוש באתר או בשירות או בשם המשתמש או בסיסמא. המשתמש מסכים כי הוא אחראי לכל שימוש שייעשה בחשבונו תוך שימוש בפרטית ההתחברות שלו, והכל בכפוף להוראות הדין.
4.4  לאחר סיום כל חודש קלנדרי השירות ישלח למשתמש חישוב אוטומטי של תשלומי החובה אשר יש לשלם עבור העובד וזאת על בסיס המידע אשר יזין המשתמש לשירות. עבור מנויים בתשלום המערכת תבצע את התשלום המוצע בחישוב ללא צורך בכל פעולה ו/או אישור נוסף וזאת אם לא יתקבלו מהמשתמש הערות ו/או תיקונים לחישוב בתוך 3 ימים. באחריות המשתמש לוודא היטב כי כמות המשמרות והשעות אכן נתנו לו בפועל על ידי העובד.
4.5 המשתמש יהיה אחראי לעקוב אחרי הפעולות הנרשמות בחשבונו האישי באופן שוטף; אם יהיו למשתמש שאלות ו/או השגות על אילו מהפעולות או הסכומים שנרשמו בחשבונו האישי, עליו לפנות באופן מיידי וללא כל שיהוי באמצעות דואר אלקטרוני  לכתובת  info@vivi-me.com ולא יאוחר מ-30 ימים מביצוע הפעולה הרלבנטית.
4.6 ידוע למשתמש, כי בדפי החיוב של חברת כרטיסי האשראי החיובים עשויים להירשם תוך ציון של "ויוי - תשלומים בראש נקי" כ'בית העסק', גם אם יעד הפעולה היה גורם אחר.
5. ביצוע תשלומים
5.1 בהתאם לתנאי המנוי בשירות והתשלום בגין המנוי, השירות יאפשר טיפול בביצוע תשלומי חובה. לשם כך משתמש יזין בחשבונו האישי אמצעי תשלום המונפק על שמו בישראל (כרטיס חיוב) שישמש לצורך חיוב תשלומים וכן לצורך ביצוע זיכוי, כפי שיאפשר העסק ובהתאם לתנאים ולמגבלות שיקבע מעת לעת.
5.2 בקשת משתמש לרישום אמצעי תשלום בחשבונו מהווה הרשאה לביצוע חיובים וזיכויים באמצעי התשלום, על-ידי העסק בהתאם להוראות של המשתמש שיימסרו לעסק.
5.3 מובהר כי לא יבוצעו תשלומי חובה במספר תשלומים או בתשלום נדחה/עתידי, לרבות עסקאות "קרדיט" או כל עסקת אשראי אחרת.
5.4 העסק יהיה רשאי לקבוע ולעדכן מעת לעת את ספי הפעילות לביצוע של תשלומים במסגרת השירות. נכון להיום, לא נקבע סף פעילות.
5.5 לאחר ביצוע תשלום חובה, פעולת התשלום לא תהיה ניתנת לביטול על ידי העסק. השירות אינו מטפל בביטול ביצוע תשלומי חובה, בהחזרה ו/או בפדיון של תשלומי חובה אלא אך ורק בחישובם ותשלומם. לשם ביצוע כל בירור ו/או פעולה אחרת על המשתמש לפנות ישירות למוסד הרלוונטי (ביטוח לאומי, קרן הפנסיה וכיוצ"ב ישירות).
5.6 כל העברה המחויבת באמצעות כרטיס חיוב כפופה, כתנאי מקדמי מצד העסק, לקבלת אישור חברת כרטיסי האשראי לביצוע התשלום. היה ולא התקבל אישור חברת כרטיסי האשראי במועד, העסק לא יהיה מחויב לבצע את הפעולה. כל פעולה בכרטיס חיוב כפופה, בנוסף לתנאי שימוש אלה, לתנאים שנקבעו בין המשתמש לבין מנפיק כרטיס החיוב וכן לכללים ולתנאים הנוגעים לסליקת עסקאות בכרטיסי חיוב ולכללים הארגונים הבינלאומיים המפעילים את מותגי כרטיסי החיוב (כגון "ויזה" או "מאסטרקארד").
5.7 האחריות היא על המשתמש להזין פרטי כרטיס חיוב, מדויקים ועדכניים. כמו כן, לוודא שכל הפרטים הנדרשים עבור העובד שעבורו מבוצעים התשלומים הם נכונים מלאים ומדויקים. במקרה של טעות בפרטים אלו, לא תחול על העסק כל אחריות בשום צורה ואופן, לרבות לביטול ההעברה ולהשבת הכספים.
5.8 העסק יוכל, מטעמים סבירים, לעכב או לסרב לבצע את השירותים לרבות: אם קיימת מניעה חוקית או אחרת; אם המשתמש אינו משלם בגין שירותים הכרוכים בתשלום; אם הפעולה אינה על פי הכללים והנהלים של העסק; מטעמים הקשורים במדיניות העסק לרבות מדיניות ניהול הסיכונים או מדיניות עסקית או בשל חריגה מתנאי השימוש; אם קיים ספק ביחס לאמיתות או תוקף ההוראה לביצוע הפעולה; אם הפעולה אינה תואמת את פרופיל המשתמש; במקרה בו המשתמש אינו עומד בקריטריונים הקבועים לביצוע השירות; במקרה בו מצב החשבון של המשתמש אינו מאפשר את ביצוע הפעולה; ובמקרה בו העסק יחשוד כי הפעולה הינה עסקה חשודה על פי הקריטריונים שיקבע מעת לעת, והכול בהתאם לשיקול דעתו הבלעדי.
5.9 מובהר כי העסק אינו מבצע בקרה או פיקוח על המידע אשר נמסר מהמעסיק ו/או המשתמש והעברת תשלומי החובה על ידי העסק אין בה כשלעצמה אישור של העסק לנכונות המידע אשר נמסר על ידי המשתמש לרבות לא לגבי היקף העסקתו בפועל של העובד.
5.10  ידוע למשתמש כי העסק נוקט באמצעי בקרה שונים ומגוונים לאבטחת הפעילות באתר. למרות האמור, בכל מקרה בו יתברר לעסק כי בוצעו בחשבון האישי זיכויים או חיובים שגויים, יהיה העסק רשאי לחייב או לזכות את החשבון, לפי העניין, בסכום הטעות, על מנת לתקן את הטעות ולהשיב את המצב לקדמותו.
6. אבטחת מידע
6.1  השימוש בשירות הוא אישי ואין להתיר לכל צד ג' שימוש באתר או בשירות או בשם המשתמש או בסיסמא. על המשתמש לשמור היטב על פרטי הכניסה וההזדהות מול השירות. המשתמש מסכים כי הוא אחראי לכל שימוש שייעשה בחשבונו תוך שימוש בפרטי ההתחברות שלו, והכל בכפוף להוראות הדין.
6.2 העסק נוקט באמצעי אבטחת מידע לשם אבטחת המידע הכלול בשירות ו/או אשר הועבר במסגרתו, בהתאם לנדרש בדין וברגולציה החלים עליו, אולם אין מערכת המאובטחת באופן מוחלט וחרף אמצעי האבטחה השונים יתכנו כשלים באבטחת המידע (כגון יירוט, גישה בלתי מורשית וכד'). אין באפשרות העסק למנוע באופן מוחלט פריצות אבטחה והעסק אינו מתחייב לכך ולא יישא באחריות בגין כך, לרבות במקרה של חשיפת פרטים או חדירה שלא כדין למערכות העסק.
6.3 המשתמש מופנה להמלצות המתפרסמות מעת לעת לגבי שימוש זהיר ואחראי במכשירים סלולריים ובאינטרנט ולגבי אבטחת מידע אישי ברשת.
6.4 המשתמש יודיע מיד לעסק באמצעות דואר אלקטרוני: info@vivi-me.com בכל מקרה מהמקרים הבאים: חשיפה של פרטי ההזדהות שלו, שימוש לרעה בחשבונו האישי וימסור לעסק את כל הפרטים הידועים לו בקשר לכך, ומתחייב לפעול בהתאם להנחיות שיינתנו. כל פעולה שנעשתה עד למסירת ההודעה תחייב את המשתמש.
7. מסלולי השירות, הקפאה, התנתקות מהשירות וסיום התקשרות
7.1 מסלול ללא חיוב עבור מידע וחישוב בלבד – במסגרת מסלול זה השירות יציג למשתמש חישוב חודשי מוצע בלבד של תשלומי החובה על בסיס המידע והנתונים אשר הוזנו לשירות על ידי המשתמש ובאחריותו. השירות לא יהיה אחראי כלפי המשתמש על אופן החישוב, על ביצוע התשלומים ו/או כל מידע אחר. כל פעולה או הסתמכות על המידע אשר התקבל באמצעות השירות במסגרת מסלול זה הינה בגדר הצעה בלבד ובאחריותו הבלעדית של המשתמש לוודא את החישוב ולבצע את התשלומים כדין.
7.2 מנוי חודשי - במסגרת מסלול זה ובכפוף לתשלום בפועל של דמי עלות השירות, השירות יציג למשתמש חישוב חודשי של תשלומי החובה על בסיס המידע והנתונים אשר הוזנו לשירות על ידי המשתמש באחריותו ובנוסף השירות יהיה אחראי על ביצוע תשלומי החובה. עלות השירות תתווסף לתשלומי החובה ותנוכה לטובת השירות כאשר יתרת הכספים בגובה תשלומי החובה ישולמו למוסדות הרלוונטיים.
7.3 חידוש אוטומטי  - המנוי החודשי יחודש באופן אוטומטי מדי חודש בחודשו עד לביטולו על פני תנאים אלה.
7.4 הקפאת שימוש ביוזמת המשתמש:
המשתמש רשאי להקפיא את השימוש בכל עת תוך שמירת נתוניו לצורך שימוש עתידי (כגון במקרים בו ידוע מראש שהעובד לא יועסק על ידי המשתמש לתקופה קצובה ולאחר מכן ישוב לעבודתו באותה מתכונת). בקשת המשתמש להקפאת השירות תיעשה באמצעות פנייה לשירות הלקוחות בשעות פעילותו או באתר האינטרנט ו/או בכל דרך אחרת שיאפשר העסק מעת לעת. ההקפאה תיכנס לתוקף בתום 10 ימים מרגע שהמשתמש ישלים את הוראות שירות הלקוחות הנדרשות לצורך ההקפאה. המשתמש יהיה רשאי לפנות לשירות הלקוחות לצורך סיום ההקפאה ובמקרה כזה העסק יסיר את ההקפאה בתוך יום עסקים מהמועד שבו ישלים המשתמש את הפעולות הנדרשות לשם כך. העסק רשאי לקצוב מעת לעת זמן מירבי להקפאה, ובלבד שלא תפחת מ-14 ימים.
7.5 הקפאת השימוש בשירות משמעותה כי המשתמש לא יוכל לעשות כל שימוש בשירות לרבות ביצוע תשלומי חובה ו/או צפייה בפעולות קודמות, באופן זמני, עד שההקפאה תשוחרר על ידי שירות הלקוחות לאחר קבלת הוראת המשתמש.
7.6 התנתקות וסיום התקשרות ביוזמת המשתמש:
המשתמש רשאי להתנתק מן השירות בכל עת באמצעות פניה למוקד שירות הלקוחות. ההתנתקות תבוצע בתום 10 ימים לאחר השלמת הפעולות הנדרשות, בהתאם להנחיות מוקד השירות.
התנתקות מהשירות משמעותה הפסקת היכולת לבצע כל פעולה באתר ו/או בשירות באופן קבוע. לצורך חידוש השימוש יהיה צורך בפנייה לשירות הלקוחות.
מובהר, כי מחיקת אפליקציה (ככל שתהיה) כשלעצמה אינה מהווה התנתקות מהשירות או הקפאת השימוש.
7.7 סיום התקשרות ביוזמת העסק:
העסק רשאי לסיים את ההתקשרות בכל עת, בכפוף להודעה מוקדמת שלא תפחת מ- 30 ימים והשלמת הטיפול בביצוע תשלומי חובה אשר חויבו על ידי השירות עד מועד זה. למרות האמור לעיל, העסק רשאי לסיים את ההתקשרות באופן מיידי, ללא הודעה מוקדמת, במקרה של נסיבות חריגות המצדיקות זאת, לרבות אלה המפורטות בסעיף ‏זה להלן.  
7.8 הפסקת השירות למשתמש ביוזמת העסק:
העסק רשאי להפסיק את השירות למשתמש, בכל עת (בין באופן זמני ובין באופן קבוע), מסיבות סבירות, לרבות אלה המפורטות להלן:
א. שימוש בשירות בניגוד לכל דין, או בניגוד לתנאי השימוש.
ב. אחד או יותר מאמצעי התשלום הרשומים בחשבון המשתמש אינו תקין, נחסם או הוגבל לשימוש בדרך כלשהי;
ג. ביצוע או ניסיון לביצוע של מעשה או מחדל שיש בו כדי לפגוע בפעילות התקינה של השירות ו/או במשתמש אחר ו/או בצד ג' כלשהו.
ד. ריבוי הודעות או טענות בדבר ביטולי תשלומים ו/או עסקאות שנעשו על ידי או עבור המשתמש.
ה. שימוש בשירות או באתר תוך פגיעה בכל דרך שהיא בזכויות יוצרים, סימני מסחר, או כל זכות קניינית אחרת של העסק או של צד שלישי.
ו. מסירת פרטים לא נכונים, חלקיים, חסרים או מטעים על ידי המשתמש,לרבות במסגרת הליך הרישום לשירות או תוך כדי השימוש בשירות.
ז. כל נסיבות חריגות אחרות (כגון הליכי חדלות פירעון או פירוק) המצדיקה לדעת העסק נקיטת פעולות כאמור וכיוצ"ב. 
ח. קיומו של חשש סביר לפגיעה באבטחת השירות חשש לשימוש לרעה בשירות או מרמה;
ט. קיומו של חשש סביר לכך שהשירות עלול לשמש לצורך ביצוע עבירה או לגרום לעסק להפר הוראת דין; 
י. קיומו של חשש ממשי כי המשתמש לא יקיים את התחייבויותיו כלפי העסק;
יא. בכל מקרה אחר שבו לפי שיקול דעת העסק, המשך השימוש בשירות עלול לגרום נזק למשתמש או לעסק.
במסגרת הפסקת השירות, העסק רשאי לחסום ביצוע תשלומים ו/או אפשרות גישה לאתר ו/או לאפליקציה ושימוש בהם.
ככלל, העסק יודיע למשתמש על הפסקת השירות וזאת למעט במקרים שבהם מסירת הודעה כאמור תסכל את מטרת ההפסקה (כגון במקרה של הונאה, הלבנת הון וכד').
7.9 אין בהפסקת השירות ו/או בהתנתקות מן השירות ו/או בסיום ההתקשרות על ידי המשתמש או העסק כדי לגרוע מזכויות והתחייבויות המשתמש והעסק, ביחס לכל פעולה שבוצעה לפני סיום ההתקשרות. וכן מהתחייבויות המשתמש על פי תנאי השימוש, אלא אם סוכם אחרת.
8. רישומי העסק
8.1  כל הרישומים של העסק במערכת השירות ייחשבו כנכונים ויהוו ראיה קבילה להוכחת אמיתות תכנים. העתק מהרישומים של העסק או מכל חלק של הרישומים הנ"ל ייחשב כראיה לכאורה לקיומם של הרישומים וראיה קבילה לרשום בהם.
8.2 הכספים שיועברו במסגרת הפעילות בשירות עבור תשלומי חובה (בניכוי דמי עלות השירות ועמלת סליקה) יופקדו בחשבון ייעודי עד למועד ביצוע העברתם לגורמים המתפעלים את ביצוע תשלומי חובה. הכספים לא יישאו ריבית ו/או הפרשי הצמדה. החשבון הייעודי עשוי להחזיק כספים של מספר משתמשים שונים במשותף, לפי שיקול דעת העסק.
8.3 העסק יעביר את תשלומי החובה לקרן הפנסיה והביטוח הלאומי. הגורם המתפעל עמו התקשרה החברה אחראי לוודא את קליטת ושיוך הכספים לעובד. העסק יוודא קליטת התשלום במוסד לביטוח לאומי.
9. עמלות ותשלומים נוספים
העסק שומר לעצמו את הזכות לגבות תשלומים ו/או עמלות נוספות בגין השימוש בשירות, כולו או חלקו, בשיעורים ובמועדים כפי שיחליט מעת לעת ויודיע על כך, הכל בכפוף לדין. בנוסף, מובהר כי יתכן ויחולו על המשתמש חיובים על ידי צדדים שלישיים ו/או חיובים הקשורים לחברות כרטיסי החיוב הכל בהתאם להתקשרות בין המשתמש לאותם צדדים שלישיים. כמו כן, ייתכן שהגורם המתפעל או צדדים שלישיים הקשורים אליהם גובים עמלה בקשר עם שירותיהם אולם בכל מקרה המעביר לא יידרש על ידי העסק לשלם לעסק תשלום החורג מן הסכום שחושב עבור תשלומי החובה בתופסת דמי עלות השירות.
10. אחריות העסק והגבלת השימוש בשירות
10.1 העסק, בעליו, מנהליו ו/או מי מטעמו לא יהיה אחראי בשום צורה לכל נזק ו/או הוצאה ו/או טענה של המשתמש או מי מטעמו שעניינה:
א. נובעת מטעות, השמטה או תקלה אחרת במידע אשר נמסר לעסק על ידי המשתמש.
ב. ביצוע פעולה על ידי כל גורם אשר קיבל ו/או השיג לידיו את פרטי הכניסה וההזדהות של המשתמש.
10.2 אחריות העסק מוגבלת אך ורק לעניינים שבשליטתו ולסכומי החיוב של המשתמש, כמפורט בתנאי שימוש אלה.
10.3 במידה המקסימאלית האפשרית על פי דין העסק לרבות כל נציגיו ומנהליו לא יהיו אחראים לכל נזק עקיף, מיוחד, עונשי, אגבי או תוצאתי מכל סוג, על פי כל עילה משפטית (לרבות אך לא רק, חוזית, נזיקית, אחריות קפידה או אחרת) (לרבות, מבלי לגרוע מכלליות האמור, נזק למוניטין, לרווחים, למידע, או לעסקים) הנובעת מתנאי שימוש אלה, אשר נגרמת או נובעת מהאתר ו/או מהתוכן, מהשימוש בשירות או מאי היכולת להשתמש באתר ו/או בתוכן ו/או בשירות, או מכל כל מעשה או מחדל של העסק המבוסס על הפרת המצגים או ההתחייבויות של העסק.
10.4 מבלי לגרוע מכלליות האמור לעיל, ובמידה המקסימאלית האפשרית על פי דין, החבות המצטברת של העסק, וכל נציגיו ומנהליו עבור כל הנזקים הנובעים מהשירות תוגבל לדמי עלות השירות שהמשתמש שילם בפועל במשך תקופה שאינה עולה על 12 חודשים בלבד.  
10.5 היה וסמכויות שיפוט מסוימות אינן מאפשרות החרגות או הגבלות כאמור לעיל, ההחרגות וההגבלות הנזכרות לעיל לא תחולנה במלואן, אלא רק במידה המקסימאלית מותרת על פי הדין החל.
11. מדיניות פרטיות; מסירת מידע ושימוש בו;
11.1 האמור בסעיף זה מהווה את מדיניות הפרטיות של האתר והעסק והינו חלק בלתי נפרד מתנאי השימוש.
11.2 אנו מכבדים את הפרטיות של המשתמשים ושל לקוחותינו ושל העובדים שלהם ורואים חשיבות רבה בשמירה על פרטיותם.
11.3 העסק עושה מאמצים רבים על מנת לשמור על המידע שנמסר על ידי המשתמש ונוקט באמצעים הנדרשים כדי לשמור על אבטחת המידע ועל פרטיות המידע האישי.
11.4 סעיף זה יפרט מהי מדיניות הפרטיות הנהוגה בעסק והוא סוקר, בין היתר, את האופן שבו משתמש העסק במידע שתמסור לו ובמידע שייאסף אודותייך בעת שתשתמש באתר. במדיניות זו, הביטוי "מידע אישי" פירושו כל מידע שניתן לעשות בו שימוש באופן סביר על-מנת לזהות אותך, לרבות שמך הפרטי ושם משפחתך, כתובתך, מספר הטלפון שלך ועוד.
11.5 מסירת פרטים לעסק
א. השימוש באתר ו/או בעסק כרוך ברישום או במסירת פרטים ומידע אישי כמפורט לעיל.
ב. השדות שחובה למלא יסומנו במפורש. ללא מסירת הפרטים המתבקשים בשדות החובה לא תוכל להירשם לשירותים של העסק. על המשתמש חובה למסור רק פרטים נכונים, מדויקים ומלאים. המשתמש מאשר בזאת את נכונות הפרטים שנמסרו על ידו. הפרטים והמידע האישי שימסרו על ידי המשתמש, וכן פרטים נוספים אודות שימושו באתר (כמפורט בהמשך), יישמרו על-ידי העסק.
ג. אינך חייב על-פי חוק למסור את הפרטים והמידע האישי. מסירתם תלויה בהסכמתך וברצונך החופשי – אולם מסירת פרטים שגויים, או אי מסירת מלוא הפרטים הנדרשים, עלולים למנוע ממך את האפשרות להשלים את הרישום או להשתמש בחלק משירותי האתר, לפגוע באיכות השירות ו/או בנכונות השירות הניתן לך וכן לפגוע ביכולת להשלים את הפעולות הכרוכות בשירות או ליצור איתך קשר, במידת הצורך.
ד. כל משתמש אשר מוסר מידע אישי של צד שלישי, מצהיר כי קיבל את הסכמתו המפורשת למסירת המידע לעסק, לשם השימוש במידע זה לשם השירות בהתאם למדיניות זו ולתנאי השירות.
11.6 הזכויות שלך במידע
א. הזכות לעיין במידע
אתה זכאי לעיין במידע שנאסף אודותיך, ששמור במאגרי המידע שלנו, ושמזוהה ומשויך אליך. אין אפשרות לעיין במידע שאינו מזוהה ומשוייך אליך.
ב. הזכות לתיקון מידע
אם מצאת שהמידע שנשמר אודותיך אינו נכון, שלם, ברור או מעודכן, ניתן לפנות אלינו, בבקשה מפורטת לתיקון או מחיקה של המידע. 
ג. למימוש זכויות אלו, ניתן לפנות אלינו, באמצעות פרטי הקשר המופיעים במסמך זה. אנחנו נבחן את פנייתך, ונשיבך בתוך זמן סביר או בהתאם למועדים הקבועים בדין, לפי העניין. אם נסרב לבקשתך, תוכל לערער לבית משפט השלום, בהתאם להוראות הדין.
ד. הזכות לבטל הסכמה
אתה זכאי, בכל עת, לבטל את הסכמתך לקבלת דיוור, בפניה מתאימה אלינו. לפירוט נוסף, ראה את הפרק העוסק בדיוור ישיר והודעות פרסומיות.
ה. זכויות נוספות בקשר למידע
1. ייתכן שאתה זכאי לזכויות נוספות, בקשר למידע אודותיך: זכויות למחיקת מידע, להגבלת והפסקת עיבוד מידע, להעברת מידע לגופים אחרים. לפניות בנושאים אלו, או בנושאים אחרים הקשורים למדיניות פרטיות זו, ניתן לפנות אלינו באמצעות פרטי הקשר המופיעים במסמך זה. אנו נבדוק את פנייתך, ונשיבך בהתאם.
2. גם אם נמחק, נתקן מידע, או נקבל את בקשתך בכל דרך אחרת, אנחנו בכל מקרה נוסיף ונשמור מידע שדרוש לנו לשם ניהול האתר והעסק, לרבות תיעוד פעולות, וכן מידע אשר דרוש לנו להגנה ולשמירה על זכויותינו המשפטיות, או לצורך עמידה בדרישות הרגולטוריות, מניעת הונאה או תרמית, ואכיפה של מדיניות פרטיות זו ותנאי השימוש באתרים.
ו. לתלונות בנוגע לזכויותיך או בנוגע למדיניות פרטיות זו, ניתן לפנות לרשות להגנת הפרטיות בכתובת הדואר האלקטרוני: PPA@justice.gov.il
11.7 עד מתי נשמור את המידע אודותיך
א. אנחנו נשמור את המידע אודותיך, במהלך התקופה שבה תשתמש באתר או בשירותים שלנו, ולאחר מכן לצורך אספקת השירותים, ומשלוח הצעות ועדכונים, או דיוור אחר, בהתאם לתנאיה של מדיניות זו. 
ב. בנוסף, אנחנו נשמור את המידע אודותיך גם במשך כל התקופה הנדרשת להגנה ולשמירה על זכויותינו המשפטיות, וכן לצורך עמידה בדרישות הרגולטוריות, מניעת הונאה או תרמית, אכיפה של מדיניות פרטיות זו ותנאי השימוש באתרים.
11.8 מידע שנאסף במהלך השימוש באתר
בעת שתשתמש באתר, אנו עשויים לאסוף מידע על התנהלותך בשימוש באתר, לרבות תכנים שטענת, העמודים שבהם צפית, השירותים שעניינו אותך, מקום המחשב ונתוני כתובת האינטרנט (IP address) שבאמצעותם ניגשת לאתר, סוג מערכת ההפעלה המשמשת אותך, סוג מכשיר הקצה שברשותך ועוד. בנוסף, העסק רשאי לאסוף ולהסתייע בשירותיהם של צדדים שלישיים כדי לאסוף ולנתח מידע אנונימי, סטטיסטי, או מצרפי (אגרגטיבי) בקשר עם השימוש באתר, לרבות מידע הנוגע לפעילותך באתר.
11.9 בנוסף עשוי להתבצע שימוש ב- Cookies שמקורם בצדדים שלישיים, לרבות Google Analytics, ReCaptcha AppsFlyer, Firebase, Facebook Pixels, LinkedIn, ואף שירותי סטטיסטיקה ופרסום אחרים של חברות כגון גוגל, פייסבוק ולינקד-אין, בהתאם לתנאי השימוש והפרטיות שלהן, על מנת לאפיין ולנטר אירועים (Events), לשם מיקוד פרסומות למשתמשים וקהלים שונים. למידע נוסף על השימוש ב- Cookies רלבנטיים, אנא עיין ישירות בכתובות הבאות:
www.google.com/policies/technologies/types; או https://www.google.com/policies/privacy ;ל- www.facebook.com/policies/cookies;ל- https://www.appsflyer.com/product/data-privacy,ול- https://www.linkedin.com/legal/cookie-policy.
11.10 Cookies, מערכות ניטור ובקרה, ופרסום על-ידי צדדים שלישיים
א. האתרים והשירותים כוללים ועושים שימוש ב"עוגיות"("Cookies"),"משואות רשת" ("webbeacons") פיקסלים, ומערכות נוספות שאוספות מידע ומנטרות את השימוש באתרים.
ב. "עוגיות" הן מחרוזות של אותיות ומספרים, שנשמרות בזיכרון המחשב (או המכשיר), ומאפשרות שמירת מידע אודותיך. חלק מה-Cookies יפוגו, כשתסיים לגלוש ותסגור את תוכנת הדפדפן שלך, ואחרות ישמרו בזיכרון המחשב (או המכשיר) שלך.
ג. ה-Cookies מכילות מידע אודות הרגלי הגלישה שלך, הדפים שבהם ביקרת, משך הזמן ששהית באתרים, מהיכן הגעת אל האתרים, מדורים ומידע שאתה מבקש לראות בעת הכניסה לאתרים, ניטור הרגלי גלישה ופעילות, פרטי ספק האינטרנט שלך,כתובת IP, מיקום המכשיר, ועוד.
ד. ה-Cookies משמשות למטרות שונות: איסוף נתונים סטטיסטיים, אימות פרטים, התאמת האתר להעדפותייך האישיות, ניטור הרגלי גלישה ופעילות, היסטוריית גלישה, אפיון השימושים שלך באתרים, שיפור השירות וחווית המשתמש, פרסום ושיווק מותאמים להעדפותיך, אבטחת מידע, וכן למטרות נוספות. 
ה. חלק מה-Cookies הכרחיות לצורך תפעול תקין של האתר, חלקן משמשות לצורכי בקרה הערכה וניתוח, וחלקן משמשות להתאמה אישית של תכנים שיווקיים ופרסומיים שיוצגו לך. 
ו. חלק מה-Cookies והמערכות הנוספות שפועלות באתרים, מופעלות על-ידי צדדים שלישיים, או כחלק מהשירות שאותם צדדים שלישיים מספקים במסגרת האתרים. כל שימוש שצדדים שלישיים אלו, עושים ב-Cookies, במשואות רשת, או בכל טכנולוגיה דומה אחרת,כפוף למדיניות הפרטיות שלהם.
ז. מחיקת Cookies והפסקת השימוש בהן:
1. אתה יכול למחוק, או להפסיק לחלוטין את השימוש ב-Cookies, באמצעות שינוי ההגדרות בדפדפן האינטרנט שלך. יתכן שנטרול השימוש ב-Cookies יפגע' באפשרותך להשתמש בחלק מהאתרים והשירותים, וכן באיכות הגלישה ובפעולות נוספות באתרי אינטרנט אחרים. בחלק מהמקרים, מחיקת Cookies תגרום לכך, שתידרש להזין מחדש, את שם המשתמש והסיסמה, בטרם כניסה לשירותים השונים. לפירוט נוסף בנוגע ל-Cookies, ולאפשרויות השונות לנטרול או  מחיקתן של Cookies, ניתן לעיין בקישורים אלו, לפי סוג הדפדפן שבו אתה משתמש:
2. דפדפן GoogleChrome
3. דפדפן Microsoft Internet Explorer
4. דפדפן Mozilla Firefox
5. דפדפן Apple Safari
ח. קביעת הגדרות Cookies באתרים:
1. אתה יכול לקבוע ולהגדיר, אילו סוגים של Cookies יופעלו במהלך השימוש שלך באתרים, ואילו Cookies אתה מסרב לקבל.
2. לקביעת והתאמת הגדרות הקוקיז באתרים, לפי העדפותיך, הקלק כאן.
11.11 מערכות נוספות שפועלות באתרים:
א. באתרים פועלות מערכות נוספות, שאוספות מידע אודות המשתמשים, מנטרות את פעילותם, וחלקן אף מסייעות לניהול הפרסומות באתרים, לרבות: פיקסלים, "משואות רשת" (web beacons) ואמצעים נוספים. כלים אלו מנטרים את השימוש באתרים, היקף השימוש, תדירות השימוש, מקורות הגישה, ופרטים נוספים. המידע הנאסף באמצעות כלים אלו, נועד כדי להתאים את התכנים והפרסומים שיוצגו לך, להעדפותיך ולתחומי ההתעניינות שלך, וכן לצרכי ניתוח, ניהול ושיפור חווית השימוש באתרים, פילוח מחקר ובקרה. 
ב. חלק מהפרסומות שמוצגות לך באתרים, מנוהלות על-ידי גורמים חיצוניים. השימוש שחברות אלה עושות בכלים אלו, לניטור פעילות הגולשים באתרים, מפורט במדיניות הפרטיות של אותן חברות. 
ג. אחת מהמערכות שפועלות באתרים, הינה המערכת Google Analytics, שבאמצעותה נאסף מידע אודות הרגלי הגלישה של המשתמשים. לפירוט נוסף לגבי מערכת זו, ניתן לעיין בקישורים אלו:
https://policies.google.com/privacy?hl=iw וכן: http://www.google.com/analytics/terms/us.html לאפשרויות להגבלתה של מערכת זו, ניתן לעיין בקישור:https://tools.google.com/dlpage/gaoptout.
11.12 כל המידע אשר תמסור לנו ישמש אותנו  לשם הענקת השירותים בלבד ולצרכים פנימיים (לרבות ניתוח מידע ואנליזה פנימית). מבלי לגרוע מהאמור העסק יפעל עפ"י כל דין, לרבות בעניין העברת דיווחים (שוטפים ו/או מיוחדים) שהוא נדרש לבצע על פעילותו ועל פעילות המשתמשים בשירות לכל רשות ממשלתית או גוף אחר, בישראל או מחוץ לישראל. בנוסף, העסק עשוי למסור את כל המידע אשר קיים בידיו על המשתמש ו/או העובד הכולל פרטים אישיים, תעודת זהות ופרטי יצירת קשר לגורם המתפעל לצורך ביצוע פעולת התשלום, בירור על פעולת תשלום או לצורך קיום הוראות הדין. בנוסף, העסק עשוי להידרש להעביר את כל המידע האמור לרשויות בישראל, לספקי שירותים המעורבים בביצוע התשלומים (לרבות בנקים וחברות כרטיסי אשראי), ככל שהעברת המידע נדרשת על פי הדין או על פי תנאי ההתקשרות עם אותם גורמים. הכל אף מבלי שיהיה חייב ליידע את המשתמש לפני ביצוע הדיווח או העברת המידע ו/או לאחר מכן, לפי שיקול דעתו. המשתמש משחרר את העסק מכל חבות ו/או אחריות ו/או טענה בקשר לפגיעה בסודיות ו/או בפרטיות ביחס לפעילות שיבצע בשירות ו/או ביחס לנתונים שיאגור העסק לגביו, וכן ביחס להעברת מידע אשר נדרש כאמור לצורך ביצוע השירותים על פי הדין.
11.13 המשתמש מאשר בזה, מראש, כי העסק יהיה רשאי לשלוח הודעות, ולבצע פניות ובירורים אשר נדרשים לדעת העסק לצורך מתן השירותים, באמצעי תקשורת אלקטרוניים, כגון SMS ודוא"ל. המשתמש מוותר בזה במפורש על כל חובה של סודיות, ככל שקיימת, בין על פי הוראות חוק הגנת הפרטיות, התשמ"א-1981 והתקנות שהוצאו מכוחו, בין על פי כל הוראת דין אחר ובין על פי הלכה פסוקה או הסכם ביחס לצדדים שלישיים, שישמשו את העסק ואת המשתמשים לצורך העברת המידע או בקשות לביצוע פעולות.
11.14  משתמש הסבור שפרטיותו נפגעה מוזמן לפנות אלינו בכתובת הדוא"ל: info@vivi-me.com  או באמצעות מכתב לכתובת ViVi (אצל אינדקס נכסים), הנחושת 10, תל אביב ונציגינו יעמדו לרשותו לצורך כל עניין, בקשה, שאלה או תלונה.  
11.15 שינויים במדיניות הפרטיות
אנו נעדכן את מדיניות הפרטיות מעת לעת. הנוסח המחייב של מדיניות פרטיות זו, הינו הנוסח העדכני שמוצג באתר, ואתה מקבל על עצמך ומסכים למדיניות הפרטיות על כל סעיפיה, לרבות כל תיקון ועדכון שייערך בה. אם נערוך שינויים מהותיים במדיניות הפרטיות, תפורסם הודעה מתאימה בעמודי הבית של האתרים. אנא חזור ועיין בדף זה, מעת לעת, בכדי לבדוק את הגרסה העדכנית והמחייבת של מדיניות פרטיות זו.  
11.16 המשתמש מאשר כי קרא בעיון את מדיניות הפרטיות שמיישם העסק בקשר לשירותים המהווה חלק מתנאי השימוש, ומסכים לאמור בה, לרבות בכל הנוגע לשימושים המותרים במידע. מדיניות הפרטיות מתעדכנת מעת לעת והמשתמש נדרש להתעדכן בשינויים בה.
12. קניין רוחני  
12.1 מלוא זכויות הקניין (לרבות זכויות קניין רוחני) באתר ו/או באפליקציה (ככל ותהא) הינן של העסק בלבד והמשתמש מתחייב שלא להפר את זכויות העסק כאמור בכל צורה שהיא. מבלי לגרוע מהאמור- אין להעתיקם, להפיצם, להציגם בפומבי או למוסרם לצד שלישי או כל חלק מהם ואין לבצע כל שינוי באתר או באפליקציה; אין לעשות כל שימוש מסחרי בנתונים או בפרטים שבאפליקציה או באתר, בבסיס הנתונים, ברשימות המוצרים או השירותים המופיעים בו; אין לעשות כל שימוש בשמות ViVi, Vivi-me, ViviPay ו/או בסימני המסחר המופיעים באפליקציה או באתר.
12.2 המשתמש מתחייב שלא לפגוע בקניין רוחני של כל אדם אחר, לרבות בכל הנוגע לשימוש בשמות מסחריים, פטנטים, זכויות יוצרים, עיצובים, ידע, קוד תוכנה או כל קנין רוחני אחר. המשתמש לבדו יהיה אחראי לכל פגיעה כאמור, וכן לא לעשות שימוש כאמור המהווה הטעיה, גניבת עין, עבירה פלילית או עוולה מסחרית.
12.3 תנאי שימוש אלה מהווים רישיון לשימוש באתר ו/או אפליקציה, שהינו רישיון מוגבל, ניתן לביטול, אישי, לא-בלעדי ובלתי ניתן להעברה. הרישיון מאפשר אך ורק שימוש הוגן וסביר, שאינו מפר הוראות דין, ונעשה לצורך שימוש בשירות בלבד ולא לצורך כל מטרה אחרת, והכל בהתאם לתנאי שימוש אלה.
13. מיסים ודיווחים
13.1 משתמש שהינו צד לפעולה שבוצעה באמצעות השירות הינו אחראי לפעול על פי דין. ובכלל זה, המשתמש הוא האחראי לכל תשלום מס ו/או חיוב הנובע מכל תשלום או עסקה שביצע או קיבל באמצעותה, ולכל דיווח הנדרש על פי כל דין בקשר לעסקה, והעסק אינו אחראי לכל אלה. אין באמור לעיל כדי לגרוע מאחריותו של צד שלישי, לקיום חובותיו לגבי תשלומים שקיבל ו/או שילם.
13.2 היכן שקיימת למשתמש חובה בניכוי מס במקור או בכל מס אחר (לרבות מע"מ), החבות, הניכוי והדיווח יעשו ע"י המשתמש בלבד ויהיו באחריותו הבלעדית והמלאה.
13.3 העסק רשאי לנכות מס במקור מכל תשלום המבוצע באמצעות השירות, מכל סיבה שהיא, וזאת ככל שהעסק סבור כי הוא מחויב או זכאי לעשות זאת, על פי דין.
13.4 ידוע למשתמש והוא מסכים מראש לכך שהעסק רשאי למסור פרטים ודיווחים שונים לרשויות בישראל ובחו"ל  (לרבות לרשות המיסים) בגין פעילויותיו ובגין פעולות של המשתמשים אחרים, וכן בגין הכנסות, רווחים, תשלומים והעברות כספים שלו ושל המשתמשים האחרים.
14. שינויים ועדכונים בתנאי השימוש
14.1 שימוש באתר או בשירותים מהווה הסכמה לתנאי השימוש ולמדיניות הפרטיות והתחייבות לפעול על פיהם.
14.2 העסק רשאי לעדכן ולשנות מעת לעת לפי שיקול דעתו את תנאי השימוש וכן את מדיניות הפרטיות ואת התנאים המפורטים בהם, מפעילים מסוימים או סוגים של שירותים, - כולם או חלקם (לעיל ולהלן "עדכון").
14.3  כל משתמש אחראי להתעדכן באופן שוטף בדבר העדכונים האמורים. תנאי השימוש הקובעים בעת השימוש בשירות הם תנאי השימוש העדכניים המפורסמים באותה עת.
14.4 ניתן לצפות בתנאי שימוש העדכניים באתר השירות.
14.5 בכל מקרה של עדכון, המשתמש יהיה רשאי להתנתק מן השירות בהתאם לתנאי שימוש אלה, אם לאחר העדכון או בעטיו השירות אינו מתאים עוד לצרכיו.
15. חנויות אפליקציות (Google) ו-(Apple) ויצרני מכשירים נתמכים ומערכות הפעלה
15.1 החברות המפעילות את חנויות האפליקציות (Google) ו-(Apple) וכן יצרני המכשירים הנתמכים ויצרני מערכות ההפעלה של המכשירים הנתמכים אינם צד לתנאי שימוש אלה ואינם אחראים לשירות, השימוש בו, תחזוקתו ותמיכה בו, כל פניה בנושאים אלו לרבות טענות בעניין חבות מוצר, אי עמידה בהוראות הרגולציה ודיני הגנת הצרכן יש לבצע ישירות באמצעות שירות הלקוחות של העסק.  
15.2 עם זאת, השימוש בשירות עשוי להיות כפוף לתנאי הרשיונות ותנאי השימוש של החברות והיצרנים האמורים. אין בתנאי שימוש אלה להתיר כל חריגה מתנאי החברות והיצרנים האמורים.
15.3 אתה רשאי לפנות ל- Google ו- Apple בכל מקרה שהאפליקציה אינה עומדת בתנאים שימוש כלליים אלו, ולבקש כי ישיבו לך את הסכום ששילמת תמורת התקנת האפליקציה, ככל ששולם על ידך.
16. הודעות
16.1 העסק רשאי לשלוח הודעות ופרסומים בכל אחת מן הדרכים הבאות, וזאת לפי שיקול דעתו:
א. באמצעות הודעה בדואר אלקטרוני, לכתובת הדואר האלקטרוני שהמשתמש מסר לעסק.
ב. באמצעות מסרון (SMS) למספר הטלפון שהמשתמש מסר לעסק.
ג. באמצעות הודעה קולית או שיחת טלפון למספר הטלפון שהמשתמש מסר לעסק.  
ד. באמצעות הודעה מתפרצת (Pop-up/ Push Notification) באפקליציה. 
ה. באמצעות הודעה או פרסום באתר שירות. 
ו. באמצעות דואר רגיל או רשום, לכתובת שהמשתמש מסר לעסק או לכתובתו הרשומה במשרד הפנים. 
ז. בכל אמצעי תקשורת אחרת שפרטיו נמסרו על ידי המשתמש לעסק.
16.2 המשתמש רשאי לשלוח הודעות לעסק באמצעות דוא"ל: info@vivi-me.com
16.3 העסק רשאי להסתמך על פרטי הדואר האלקטרוני ומספר הטלפון שהמשתמש מסר לעסק והוא אינו נדרש לאמת את נכונותם או לוודא כי המשתמש אכן השתמש בהם ונחשף להודעה או לפרסום. כל פרסום או הודעה שהעסק שלח או פרסם באחד האמצעים שלעיל יראו כאילו נמסר ללקוח ביום העסקים הבא לאחר היום שבו נשלח או פורסם, אך למעט הודעות בדואר, שיחשבו כאילו נמסרו לאחר חלוף 3 ימי עסקים ממועד משלוחם.
16.4 המשתמש מתחייב לעדכן את העסק על כל שינוי בפרטי התקשורת עימו. כל שינוי כאמור ייכנס לתוקפו רק לאחר מסירת הודעה לעסק.
17. שירות לקוחות ויצירת קשר
17.1 המשתמש מוזמן לפנות לעסק באמצעות  אימייל info@vivi-me.com  או טלפון 033-036-036  בכל שאלה הנוגעת לשירות.
17.2 לתשומת לבך כי ייתכן ששיחות טלפוניות עם שירות הלקוחות יוקלטו, ישמרו במאגר מידע של העסק או מי מטעמו וישמשו לצורך תיעוד, בירור, שיפור השירות, בקרה וניהול סיכונים.  
17.3 רישום לשירות ובכלל זה לאתר ו/או לאפליקציה (ככל שתהא) מהווה הסכמה לקבלת הודעות באמצעות מסרונים או כל אמצעי אחר כמפורט לעיל. מסרון או הודעה הנשלחים סמוך לאחר ביצוע הוראת תשלום או העברת כספים על ידי השולח עשוי על כן להישלח ולהתקבל בשבתות ובימי חג.
18. שונות
18.1 השימוש באפליקציה (ככל שתהא כזו) יהיה אפשרי ממכשיר טלפון נתמך.
18.2 כל פעולה שהעסק יבצע בהתאם להוראות המשתמש תחייב את המשתמש ורישומי העסק בדבר פרטי המשתמש והפעולות שביצע או שביקש לבצע, לרבות באמצעות האתר ו/או האפליקציה, יהוו ראיה קבילה לנכונות האמור בהם.
18.3 אם מסיבה כלשהי, תנאי כלשהו מתנאי השימוש ייקבע כבלתי תקף או כבלתי אכיף, תוקפם ונפקותם של יתר תנאי השימוש לא ייפגעו.  
18.4 העסק יהיה רשאי להמחות, להסב או להעביר את זכויותיו או התחייבויותיו, על פי תנאי השימוש, כולן או חלקן, לכל צד שלישי, אולם לא יהיה באמור כדי לפגוע בזכויות משתמש בקשר עם כספים שהופקדו לזכות חשבונו או לזכות חשבון קבוצתי שהוא מנהל, הכול כמפורט בתנאי השימוש.  
18.5 המשתמש אינו רשאי להמחות, להעביר, להסב או לשעבד את זכויותיו והתחייבויותיו או חלק מהן, או מכוח תנאי שימוש אלה או כל הסכם אחר החל על השימוש בשירות, לכל צד שלישי שהוא.
18.6 כל הפעילות בשירות ובכל הקשור והכרוך בה, לרבות תנאי השימוש, יוכפפו אך ורק לדיני מדינת ישראל. סמכות השיפוט המקומית מוקנית לבית המשפט המוסמך, מבחינה עניינית, בעיר תל-אביב-יפו.
18.7 האמור בתנאים אלה מתייחס באופן שווה לנשים וגברים, והשימוש בלשון זכר נעשה מטעמי נוחות בלבד.
נוסח מיום 03/05/2021